LOGO-BK

De toepassingen en informatie aangeboden op de site www.bouwkroniek.be en al haar subdomaines zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten alsook het publiceren van alle actualiteit in de bouwsector.

Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke klant uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch E.B.P. BV, noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord. 

Aanbod

 Het abonnementenaanbod voor Bouwkroniek betreft een gezamenlijk of gecombineerd aanbod van de papieren versie, de digitale reproductie van het vakblad en de toegang tot de inhoud van de website. De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW. Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt de klant het dan geldende reguliere tarief. Indien het btw-stelsel en/of het btw-tarief wijzigt, wordt de BTW toegepast door E.B.P.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

Voor levering buiten België moet de klant, E.B.P. vooraf contacteren en worden extra kosten aangerekend indien levering in het buitenland mogelijk is.

E.B.P. besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft de klant de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

E.B.P. behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen.

E.B.P.is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (magazine, website, …) verandert of wordt stopgezet.

Bestelling

De klant kan enkel geldig op het aanbod ingaan als hij/zij eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene verkoopsvoorwaarden voor het abonnement aanvaardt, inclusief de privacy-voorwaarden. De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Algemene verkoopsvoorwaarden voor het abonnement.

Betaling

 Alle facturen zijn kontant betaalbaar op de zetel van E.B.P. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.

Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

Indien E.B.P. geen betaling heeft ontvangen, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Opzeggingen

 Abonnementen worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de klant ondertekende contract, en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, met een minimum van 12 maanden. Gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement, dient uiterlijk twee maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement te gebeuren met een aangetekend schrijven.

De abonnementsprijzen kunnen jaarlijks herzien worden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst en E.B.P. kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele nietigheid van een beding

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

Bescherming van de persoonsgegevens

 De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming E.B.P. BV, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van het abonnement van de klant. Deze informatie is nodig om de abonnementsaanvraag te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen van Bouwkroniek. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. E.B.P. BV, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten. 

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van uw gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant schriftelijk contact opnemen met E.B.P, op volgend adres: E.B.P. – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be.

De toepassingen en informatie aangeboden op premium.lachronique.be en extra.lachronique.be zijn hulpmiddelen voor be- drijven bij het binnen halen van privé- en overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsop- drachten. Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke gebruiker uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch EBP BV (hierna kortweg EBP), noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout of onvolledigheid eigen aan de toepassingen hernomen op premium.lachronique.be en extra.lachronique.be, het gebruik van deze toepassingen of die informatie, de onderbreking van de toegang tot de site of de inhoud van de voorstellen die op de site staan.

EBP en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de gebruikers verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van gebruikers of van derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij doorgeeft, de gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan EBP wordt doorgegeven.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten van de abonnementsovereenkomsten tussen EBP enerzijds en de klant anderzijds, zelfs in het geval dat zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene of bijzondere Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door EBP aan de klant werden bevestigd.
 2. Alle facturen zijn tot 30 dagen na factuurdatum betaalbaar op de zetel van Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daar- enboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 , ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
 3. De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.
 4. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening en/of de diensten zoals overeengekomen in de abonnement- sovereenkomst levert EBP een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefactureerd
 5. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na de verzen- ding van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

  II.  Bijzondere voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten                                                  

 1. Abonnementen komen tot stand door het toezenden van een ingevuld en ondertekend La Chronique- inschrijvings- formulier door de klant aan EBP en de bevestiging van de abonnementsovereenkomst door EBP bij middel van het verzenden van de factuur.
 2. De abonnementen van La Chronique omvatten :
  • het selecteren van de gepubliceerde overheidsopdrachten en privé projecten, die vallen onder de trefwoorden, activiteiten, bronnen, functionaliteiten en landen, zoals opgenomen in de factuur.
  • toegang tot het La Chronique Magazine in print & digitale versie, Premium artikels, nieuwsbrief, databases, extra edities, indien opgenomen in de factuur.
  • het verzenden naar de klant van deze geselecteerde publicaties, zoals opgenomen in de factuur.
 3. De abonnementen gelden voor een periode van 12 maanden en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur met een minimum van één jaar, behoudens gehele of gedeeltelijke opzeg door de klant via aangetekend schrijven gericht naar de zetel van EBP, uiterlijk 2 maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement.
 4. De abonnee kan te allen tijde om een uitbreiding verzoeken met betrekking tot de productcode(s) en/of publicatie(s) en/of land(en) van zijn abonnement en de eventuele extra kosten zullen door EBP, op basis van het op dat ogenblik geldend tarief, aan de abonnee in rekening worden gebracht
 5. Deze clausule is enkel van toepassing voor gebruikers met de optie ‘Bestekkredieten’ in hun De paper- clip naast een publicatie geeft u toegang tot de module “opvragen bestekken/documenten”. Om van deze functionali- teit gebruik te kunnen maken, dient u over voldoende aanvraagkrediet te beschikken. De aankoop van dit krediet kan u doen via telefoon op 02/894 29 00 of door het sturen van een mail naar customer.care@lachronique.be. Wanneer u ons vraagt om een bestek/document voor u op te vragen bij de aanbestedende dienst door een “klik” op de knop “verzenden”, wordt 1 krediet in rekening gebracht en automatisch van uw beschikbaar aanvraagkrediet afgetrokken. De kleur van de paperclip geeft u informatie over de mate van beschikbaarheid van het bij de publicatie bestek/do- cument. De informatie eigen aan de kleurcodes is louter indicatief en verbindt EBP niet. Door gebruik te maken van de dienst EBP bestekonline verleent de klant aan EBP het mandaat om het bestek in naam van en voor rekening van de klant op te vragen bij het desbetreffende bestuur. Uw gebruik van deze module aanvraag bestekken/documenten houdt uw expliciete aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden in.
 6. Ter compensatie van de muntontwaarding, de verhoging van research & ontwikkeling, en onderhoudskosten, worden de abonnementsprijzen jaarlijks met een forfaitair percentage van 4,4 % verhoogd
 7. In geval van niet tijdige betaling van de factuur van de abonnementsovereenkomst kan EBP ofwel deze abonne- mentsovereenkomst opschorten tot op de dag van de betaling ofwel de abonnementsovereenkomst ontbinden ten nadele van de abonnee. In geval van ontbinding van deze abonnementsovereenkomst door EBP ingevolge de niet tijdige betaling door de abonnee, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijven, te verhogen met verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2 van de algemene voorwaarden.
 8. Elke aansprakelijkheid van EBP is beperkt tot de laatst betaalde De waarborg van de La Chronique Premium abonnee bestaat erin dat deze zijn abonnementsgeld voor een bron zal teruggestort krijgen in volgende cumulatieve gevallen dat :
  • EBP zou hebben nagelaten een overheidsopdracht die is gepubliceerd in ofwel het Belgisch bulletin der aanbe- stedingen ofwel het Europees Publicatieblad (supplement S) en die valt onder publicatie(s), productcode(s) en land(en) zoals opgegeven in de abonnementsovereenkomst te melden, én
  • voor zover de klant deze situatie meldt aan EBP per aangetekend schrijven binnen de 1 maand na de publicatie in het desbetreffende publicatieblad van de bedoelde overheidsopdracht.

Deze clausule is niet van toepassing indien u enkel zoekt met trefwoorden, in plaats van activiteitencodes, en/of indien u enkel zoekt met uw zoekprofiel in het archief.

 1. EBP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de klant van de elektronische informatie. Hierdoor is de klant alleen verantwoordelijk voor het configureren van de eigen firewall, anti-virus, antispam software, zodat deze de elektronische informatie, opgestuurd door EBP in het kader van het contract, niet kan weigeren of tegenhouden
 2. De abonnee mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei wijze kunnen concurreren of interfereren met publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door EBP. De toegestuurde gegevens mogen enkel aange- wend worden voor intern gebruik door de abonnee binnen zijn bedrijf en slechts door de “single users” zoals volgt en afgesproken binnen de door de abonnee gekozen abonnementsformule. De abonnee dient voor elke “single user” een licentie te bekomen. Een licentie mag niet worden gedeeld (bijvoorbeeld door een distributielijst per e-mail of via andere programma’s) of gelijktijdig op verschillende computers worden gebruikt. Enkel personen die binnen het bedrijf van de abonnee werkzaam zijn kunnen als “single user” worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de abonnee verkregen De toegestuurde gegevens mogen in geen geval worden gebruikt, verkocht of overgedragen aan een derde partij. EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de elektronische informatie op te vragen bij de abonnee en te controleren.
 3. Het gebruik van de elektronische informatie door personen andere dan de werknemers van het bedrijf is verboden. EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de elektronische informatie op te vragen bij de klant en te controleren
 4. De klant dient volgende configuratie te voorzien:
  • Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn
  • Popups moeten toegelaten worden
  • versie 8 Internet Explorer of recente browser versie.

  III. Bescherming van de persoonsgegevens                                                                        

 1. De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming EBP, vormt een onderdeel van de ge- gevensverwerking van het abonnement van de klant op het online beheerplatform. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de klant te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. EBP, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant contact opnemen met EBP, op volgend adres: EBP. – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be

                                                                                      

De toepassingen en informatie aangeboden op de sites www.bouwkroniek.be en www.lachronique.be en al hun subdomaines zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten alsook het publiceren van alle actualiteit in de bouwsector.

Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke gebruiker uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch EBP BV, noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord.

Algemene verkoopsvoorwaarden voor advertentieruimte pers en internet                                

 1. Het ondertekenen van een advertentieopdracht houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in, ondanks alle andere voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de Adverteerder of zijn gemachtigde of opdrachtgever

Er wordt geen enkele telefonische opdracht aanvaard die niet schriftelijk wordt bevestigd met vermelding van:

 • de naam van de Adverteerder en die van de eventuele gemachtigde,
 • de aard van het product of de dienst die het voorwerp van de inlassing vormt,
 • de naam van de persoon (Adverteerder of gemachtigde) die instaat voor de betaling,
 • de gereserveerde ruimtes,
 • het bedrag van de opdracht.

Het contract annuleert en vervangt alle eventuele schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen met hetzelfde voorwerp van voor de datum van ondertekening van het contract. Het contract heeft voorrang boven de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, ook al bepalen die dat ze exclusief van toepassing zijn.

Alle opdrachten worden uitgevoerd tegen de tariefvoorwaarden die op de dag van de reservering gelden. E.B.P. is alleen gebonden door de voorwaarden die in zijn bevestiging vermeld staan. Er wordt geen rekening gehouden met enige handgeschreven vermelding (wijziging/ geschrapte clausule) van deze algemene voorwaarden door de Adverteerder / zijn gemachtigde tenzij E.B.P. hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Het contract tussen E.B.P. en de Adverteerder komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de Adverteerder of na de start van de uitvoering ervan door E.B.P..

2. Tenzij anders vermeld staat op de bestelbon:

 • Brengt elke toename van de omvang van een opdracht de toepassing met zich mee van een prijsverhoging op basis van het tarief. De voorwaarden voor wijziging of annulering van een opdracht zijn dezelfde als voor de plaatsing van een opdracht
 • Elke aanvraag tot annulering en/of wijziging van een opdracht door de Adverteerder moet schriftelijk Geen enkele telefonische aanvraag wordt in aanmerking genomen.

2.1. Aanvraag tot annulering van een opdracht voor publicatie op internet:

Een aanvraag tot annulering van een opdracht wordt in aanmerking genomen volgens de volgende voorwaarden:

 • indien de aanvraag minder dan dertig (30) werkdagen voor de geplande datum van de online publicatie van de inhoud gebeurt, zal de Adverteerder 100% van het bedrag (technische kosten en prijs van de dienstverlening) verschuldigd E.B.P. zal dus de eventuele reeds gestorte bedragen houden en het saldo factureren;
 • indien de aanvraag meer dan 30 werkdagen voor de geplande datum van de online publicatie van de inhoud gebeurt, zal de Adverteerder 75% van de prijs van de dienstverlening en alle reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn. E.B.P. zal dus de eventuele reeds gestorte bedragen houden en het saldo tot het verschuldigde bedrag factureren.

2.2.Aanvraag tot annulering of beperking van een opdracht tot inlassing op papieren drager worden niet gehonoreerd.

2.3. Indien aan het eind van een contractperiode niet de afgesproken aantal plaatsingen heeft plaatsge vonden dan zal E.B.P. de niet geplaatste advertentes alsnog in rekening brengen, tenzij schriftelijk wordt afgesproken dat de contractperiode met uiterlijk 3 maanden wordt verlengd.

3. E.B.P. is vrij om, volgens de gebruiken, de inlassing van een advertentie te weigeren zonder dat hij zijn weigering moet motiveren. Die weigering kan gebeuren op elk ogenblik voor en/of nadat de tekst of het beeldmateriaal verstrekt is. In dit geval wordt een reeds opgemaakte factuur gecrediteerd.

4. De aanvaarding door B.P. van een opdracht tot inlassing geeft de Adverteerder alleen recht op de ruimte die gereserveerd is of elke andere gelijkwaardige ruimte. De datum van publicatie wordt bepaalt door E.B.P..

E.B.P. kan niet aansprakelijk worden gesteld en er zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de Adverteerder ingeval E.B.P. de inlassing zou moeten verplaatsen, weglaten of schrappen en dit om redenen buiten zijn wil om zoals:

 • verzoek van de webhost,
 • onderbreking van de diensten door storingen in het telecommunicatienetwerk, bij zijn dienstverleners of door de kenmerken en limieten van het internet, meer bepaald: onderbreking van de toegangsnetwerken, van de technische prestaties en van de antwoordtijd bij het raadplegen, opvragen of doorsturen van informatie,
 • onmogelijkheid van montage (technische problemen),
 • nieuwe reglementering of bevel van de overheid,
 • algemeen, elk geval van overmacht.

Bovenstaande redenen worden alleen als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

E.B.P. geeft de data van online publicatie alleen ter informatie. Een vertraging veroorzaakt door een staking of enig ander geval van overmacht geeft geen enkel recht op schadeloosstelling aan de klant en kan die laatste in geen geval vrijstellen van de betaling van de effectief verschenen inlassingen.

E.B.P. kan niet waarborgen dat er gedurende dezelfde periode geen concurrerende adverteerders aanwezig zijn op naburige of aanpalende plaatsen. Bovendien houdt dit contract geen enkele exclusiviteit in ten gunste van de Adverteerder.

5. De technische elementen moeten aan E.B.P. worden bezorgd binnen de termijn en conform de technische specificaties die Uitgever heeft bepaald en meegedeeld.

6. Een aankoop van advertentieruimte door een tussenpersoon kan alleen doorgaan binnen het kader van een mandaatscontract tussen de Adverteerder en die tussenpersoon, waarbij in dat geval een bewijs van dat mandaat aan E.B.P. moet worden verstrekt.

Opdrachten die door die tussenpersoon zijn geplaatst, moeten deze algemene voorwaarden strikt nale- ven en de gemachtigde moet ten aanzien van E.B.P. dezelfde verplichtingen nakomen als de Adverteer- der voor wie hij optreedt. Die laatste blijft echter in elk geval als enige aansprakelijk voor de handelingen van zijn gemachtigde.

7. De facturen worden opgemaakt op naam van de Adverteerder en, voor aankopen van ruimte die door een tussenpersoon zijn geplaatst, op naam van het kantoor of de tussenpersoon die door de Adverteer- der is gemachtigd en voor rekening van de Adverteerder.

Wanneer het kantoor of de tussenpersoon opdracht heeft gekregen om de betaling uit te voeren, blijft de Adverteerder in elk geval verantwoordelijk voor de betaling, met name ingeval zijn gemachtigde, met wie hij hoofdelijk verbonden is, in gebreke blijft.

De facturering gebeurt volgens het tijdschema dat vermeld staat in de opdracht tot inlassing en zo niet, op het ogenblik van de levering van de dienst. Tenzij anders vermeld op de bestelbon, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen factuurdatum en zijn de facturen van rechtswege opeisbaar zonder dat een herinnering nodig is.

E.B.P. behoudt zich echter de mogelijkheid voor om bij de plaatsing van een opdracht een contante betaling te eisen in geval van risico van insolvabiliteit van de Adverteerder. Elke laattijdige betaling die op de vervaldag wordt vastgesteld, heeft volgende gevolgen:

 • opschorting van uitwerking van elke lopende bestelling,
 • opeisbaarheid van alle vervallen of nog te vervallen sommen, met inbegrip van de eventuele kosten van de invorderingsprocedure,
 • de betaling van elke inlassing voor de verschijning ervan op eenvoudig verzoek van B.P.,
 • toepassing van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, van boetes op de ver- vallen bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag, namelijk een nalatigheidsinterest van 1,5% per maand. Daarnaast kan een forfaitaire vergoeding van 60 euro worden gevorderd voor inningskosten.

De eventuele toepassing van een korting voor vervroegde betaling geeft slechts recht op aftrek van de btw binnen de limiet van het effectief betaalde bedrag.

E.B.P. behoudt zich tevens het recht voor om de periodiciteit van facturering te wijzigen, om van een delivery-based facturering (facturering per levering) over te stappen op een time-based facturering (facturering voor een bepaalde periode) en, algemeen, om de wijze van facturering te veranderen.

9. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud (tekst, beeldmateriaal) van zijn inlas- Hij vrijwaart E.B.P. voor elk verhaal op dat vlak en zal hem schadeloos stellen voor alle schade die hij hierdoor zou lijden. In geval van werkaanbiedingen garandeert de Adverteerder dat de inhoud van zijn advertenties alle geldende wettelijke of reglementaire bepalingen naleeft.

10. E.B.P. is in het algemeen gehouden tot een middelenverbintenis. Hij waarborgt geenszins de ver- spreiding van de dragers of de commerciële doeltreffendheid van de dienstverlening.

In geen geval kan E.B.P. aansprakelijk worden gesteld indien de advertentie niet of laattijdig is ingelast als gevolg van een nietnaleving door de Adverteerder van ongeacht welke van deze algemene voor- waarden of van de technische specificaties en er kan geen enkele wijziging van verbintenis, met name betreffende prijs, periode of duur, worden gevorderd.

In ieder geval, mocht E.B.P. aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de terugbe- taling van de prijs die overeenstemt met de advertentie in kwestie, met formele uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, zoals verlies of onbeschikbaarheid van gegevens, winstderving, omzetdaling of elke andere stijging van de algemene kosten, en commerciële, imago- of immateriële schade die de Adverteerder zou lijden. Elke schade door die door een derde wordt opgelopen, wordt gezien als onrechtstreekse schade.

E.B.P. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving van het contract door de Adverteerder.

11. Elke klacht moet, op straffe van verval, bekendgemaakt worden per aangetekende brief met ontvangstbericht binnen 8 dagen nadat de inlassing in kwestie online is gezet/is verschenen.

Het indienen van een klacht stelt de Adverteerder niet vrij van zijn betalingsverplichtingen.

E.B.P. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de termijnen verstrijken zonder ontvangst van de bovenvermelde aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

12. Voor elke inlassing wordt een digitaal bewijsnummer verzonden en op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever één of maximum twee papieren bewijsnummers.

13. In alle op dit tarief vermelde prijzen is de btw niet inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens wanneer een betaling in termijnen is overeengekomen, zijn alle advertentiefacturen betaal- baar in hun geheel en op voorhand, uiterlijk binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum van de factuur. Bij niet betaling van een factuur op de gestelde datum is de Directie gerechtigd de inlassing te schorsen en wordt het bedrag van het inlassingscontract in zijn geheel vorderbaar.

In geval een factuur op de vervaldag niet betaald wordt, zal de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding, die 10 % van het bedrag der factuur zal bedragen en in elk geval een mini- mum van 60 EUR zal belopen. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest op van 1,5 % per maand.

Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. Alle betwistingen of geschillen worden onderworpen aan de Rechtbank te Brussel, welke ook de verblijfplaats of uitbatingszetel van de adverteerders is.

Bescherming van de persoonsgegevens                                                                         

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming E.B.P. BV, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van de publicatie (print en/of digitaal) van de adverteerder in Bouwkroniek en/of La Chronique. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de adverteerder te verwerken en om de adverteerder op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen van Bouwkroniek en/of La Chronique. De gegevens van de adverteerder worden opgeslagen in onze klantendatabase. E.B.P. BV, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de adverteerder aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de adverteerder het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de adverteerder schriftelijk contact opnemen met E.B.P, op volgend adres: E.B.P. – Afdeling GDRP - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdrp@ebp.be