LOGO-BK

Algemene verkoopsvoorwaarden abonnement Bouwkroniek

Disclaimer

De toepassingen en informatie aangeboden op de site www.bouwkroniek.be en al haar subdomaines zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten alsook het publiceren van alle actualiteit in de bouwsector.

Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke klant uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch E.B.P. BVBA, noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord.

Aanbod

Het abonnementenaanbod voor Bouwkroniek betreft een gezamenlijk of gecombineerd aanbod van de papieren versie, de digitale reproductie van het vakblad en de toegang tot de inhoud van de website. De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW. Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt de klant het dan geldende reguliere tarief. Indien het btw-stelsel en/of het btw-tarief wijzigt, wordt de BTW toegepast door E.B.P.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

Voor levering buiten België moet de klant, E.B.P. vooraf contacteren en worden extra kosten aangerekend indien levering in het buitenland mogelijk is.

E.B.P. besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft de klant de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

E.B.P. behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen.

E.B.P.is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (magazine, website, …) verandert of wordt stopgezet.

Bestelling

De klant kan enkel geldig op het aanbod ingaan als hij/zij eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene verkoopsvoorwaarden voor het abonnement aanvaardt, inclusief de privacy-voorwaarden. De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Algemene verkoopsvoorwaarden voor het abonnement.

Betaling

Alle facturen zijn kontant betaalbaar op de zetel van E.B.P. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.

Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

Indien E.B.P. geen betaling heeft ontvangen, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Opzeggingen

Abonnementen worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de klant ondertekende contract, en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, met een minimum van 12 maanden. Gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement, dient uiterlijk twee maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement te gebeuren met een aangetekend schrijven.

De abonnementsprijzen kunnen jaarlijks herzien worden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst en E.B.P. kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele nietigheid van een beding

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming E.B.P. bvba, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van het abonnement van de klant. Deze informatie is nodig om de abonnementsaanvraag te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen van Bouwkroniek. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. E.B.P. bvba, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van uw gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant schriftelijk contact opnemen met E.B.P, op volgend adres: E.B.P. – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be.